อีเมล์

อีเมล์สำหรับคุณ

เร่ิ่มต้นเพียง 300 บาทต่อปี สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เป็นของคนไทย
2. มีระบบ Anti-Spam Mail
3. รองรับ POP3, Webmail, IMAP
4. พื่้นที่สำหรับอีเมล์ 1GB
5. อีเมล์ภายใต้โดเมน xxxxx@thainetspace.com หรือใช้โดเมนส่วนตัวที่มีอยู่แล้ว หรือจดใหม่เพียงปีละ 500 บาท
สั่งซื้ออีเมล์